ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хитра Миша» (надалі Виконавець»), яке належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах.

1. ТЕРМІНИ

1.1. Інформаційні послуги – набір послуг, що надається Виконавцем у сфері інформаційних технологій в порядку та на умовах, визначених даним Договором.

1.2. Публічна оферта – нижченаведена пропозиція Виконавця (викладена у електронному листі або на сайті Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти та даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом оплати інвойсу, надісланого Виконавцем.

1.4. Клієнт – фізична або юридична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі, оплатила вартість відповідного типу послуг. Виконавець зобов’язується прикласти усіх можливих зусиль в рамках розумності щодо припинення можливості отримання послуг не уповноваженими на те особами.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.

2.2. За даним Договором Виконавець бере на себе обов’язок надати Клієнту такі Послуги:

  • консультування з питань веб дизайну;
  • консультування з питань веб верстки;
  • консультування з питань системного адміністрування;
  • консультування з питань створення сайтів;
  • надання інформаційних послуг щодо розміщення реклами на території України;
  • надання інформаційних послуг з питань проведення маркетингових акцій;
  • надання інформаційних послуг в електронній комерції.

2.3. Місцем надання послуг вважається територія України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Клієнт має право:

3.1.1. Користуватися Послугами відповідно до обраного типу Послуг, протягом всього строку надання Послуг, а також результатами наданих Послуг після їх надання, якщо такий вид Послуг передбачає це.

3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним Послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням Послуг.

3.1.3. Отримувати додаткову інформацію та додаткові матеріали про Виконавця, його діяльність, про Послуги, що надаються Виконавцем.

3.2. Клієнт зобов’язується:

3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Клієнта.

3.2.2. При зверненні до Виконавця за наданням послуг не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільство норм моралі та моральності, не використовувати результати надання послуг Виконавцем у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.

3.2.3. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору та Правилами надання відповідного типу Послуг.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Залучати третіх осіб для надання Послуг Клієнтам, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного типу Послуги.

3.3.2. Перевіряти надану Клієнтом інформацію, а також виконання Клієнтом умов Договору.

3.3.3. Призупинити надання Послуг Клієнту на період перевірки виконання Клієнтом умов Договору, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Клієнтом та/або обґрунтованої підозри у порушенні умов вказаного Договору.

3.3.4. Відмовити Клієнту у наданні Послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках, якщо:

  • Клієнт порушив свої зобов’язання за умовами Договору;
  • Клієнт використовує результати наданих Послуг у протиправних цілях, що шкодить або може зашкодити правам та законним інтересам Виконавця та/або третіх осіб;
  • надання Послуг може спричинити порушення Виконавцем вимог чинного законодавства, а також норм моралі та моральності, прийнятих суспільством.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Клієнту можливість отримання Послуг належної якості відповідно до цього Договору.

3.4.2. Надавати Клієнту Послуги з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення комерційної таємниці.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності.

4.1.1. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, які виникають або можуть виникнути в процесі надання Послуг Клієнту, зберігаються за Виконавцем.

4.1.2. Всі матеріали, що передаються Виконавцем Клієнту є результатами інтелектуальної власності Виконавця.

4.1.3. Клієнт має право на безстрокове використання таких об’єктів виключно в особистих цілях.

4.2. Порядок врегулювання спорів та застосовне право.

4.2.1.Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

4.2.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Клієнт залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

4.2.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та не можливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

4.2.4. До відносин сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору, застосовуються чинні норми та положення законодавства України.

4.3. Обмеження відповідальності Виконавця.

4.3.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

4.3.2. Приймаючи умови цього Договору, Клієнт не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідний тип Послуг, що були надані Виконавцем, а Виконавець, в свою чергу, не повертає Клієнту сплачені останнім кошти.

4.3.3. Відповідальність Виконавця перед Клієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості відповідного типу Послуг, оплачених Клієнтом.

4.4. Прикінцеві положення.

4.4.1. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

4.4.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом Керівника Виконавця та розміщуються у даній Оферті у електронному вигляді або/та на сайті Виконавця.

4.4.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації Виконавцем.

4.4.4. Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Клієнтів.

4.4.5. Клієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін у електронній версії даної Оферти або/та на сайті Виконавця.

4.4.6. Виконавець гарантує, що всі відомості про Клієнта, що містять комерційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог національного та міжнародного законодавств.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).

5.4. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

6.1. Вартість Послуг визначається прейскурантом цін Виконавця та залежить від кількості наданих Послуг та їх складності. Прейскурант цін направляється Клієнту на його вимогу або зазначається на сайті Виконавця.

6.2. Оплата Послуг здійснюється шляхом оплати інвойсу, який надсилається Виконавцем Клієнту. Оплата по інвойсу є прийняттям даної Оферти та підтверджує факт надання послуг Клієнту в повному обсязі.

6.3. Вартість Послуг і порядок оплати можуть бути змінені Виконавцем. Якщо Клієнт не згоден з відповідними змінами він зобов'язаний повідомити про це Виконавця письмово (по e-mail) до закінчення терміну їх введення, вказаного в повідомленні Виконавця.

6.4. Всі повідомлення про терміни закінчення надання Послуг, а також рахунки та інша фінансова і загальна інформація передається Виконавцем Клієнтові виключно за допомогою контактного e-mail Клієнта. Клієнт несе відповідальність за актуальність і доступність його контактного e-mail. Виконавець не приймає претензії з приводу не отриманих повідомлень, рахунків і листів на e-mail Клієнта.

6.5. При порушенні Клієнтом визначеного цим Договором порядку розрахунків Виконавець має право припинити надання Послуг Клієнту.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того де знаходиться Клієнт, який отримує послугу.

7.2 Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Клієнтом без додаткового повідомлення Клієнта про це. Дана інформація є конфіденційною.

7.3. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Клієнта при укладанні Договору або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

7.4. Клієнт надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Клієнта з метою, що пов’язана з виконанням даного Договору та наслідків його виконання, або невиконання. Клієнт надає Виконавцю свою згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.

7.5. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

Реквізити Виконавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хитра Миша» 
Код ЄДРПОУ 39802460

Наши контакты

тел. +380996332422
 +380630114704
 +380977526882

info@callidusmus.com.ua 
support@callidusmus.com.ua

Яндекс.Метрика